شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

مريم نخستين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

درآمدزايي سازمانهاي مختلف شهرداري ضروري است

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين با تأکيد بر درآمدزا و خودکفا شدن سازمانهاي مختلف شهرداري اظهار داشت: تعدادي از سازمانها با توجه به بودجه اي که در سالهاي گذشته براي آنها تعيين و هزينه شده بايد به مرحله اي از خودکفايي و درآمد زايي رسيده باشند که خود بتوانند درآمدزا باشند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مريم نخستين در اولين جلسه اصلاح بودجه با تأکيد بر اين مطلب و با بيان اينکه نبايد در اصلاح بودجه رديفي به نام کمک به سازمانهاي شهرداري اختصاص داده شود، ادامه داد: به عنوان نمونه سازمان انفورماتيک شهرداري که يک سازمان قوي با مديريت و پرسنل کارآمد مي باشد، در اين مقطع بايد جزو سازمانهاي درآمد زاي مديريت شهري باشد.

نخستين خاطر نشان کرد: در مورد ساير سازمانها نيز اين موضوع صدق مي کند چراکه به مرحله اي رسيدند که مي توانند خودکفا شوند نه اينکه با بودجه ي شهرداري که از محل عوارض مردمي تهيه شده، به اين سازمانها کمک شود.

وي در ادامه با تأکيد بر صرفه جويي در سازمانها و درنظر گرفتن منافع شهرداري و مردم تصريح کرد: حتي در حوزه ي صرفه جويي مي توان تا آنجا پيش رفت که مديراني که طرح و برنامه اي در بحث صرفه جويي و درنظر گرفتن صرفه و صلاح مردم دارند، مورد قدرداني قرار بگيرند.

پايان پيام/1132/دي93

تصاویر مرتبط