دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

تفريغ بودجه شهرداري در دستور کار شوراي شهر

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين از در دست برسي قرار داشتن تفريغ بودجه شهرداري خبر دادو گفت: پس از اتمام بررسي تفريغ بودجه، اصلاح لايحه بودجه 93 در دستور کار قرار مي گيرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي با بيان اينکه يکي از رسالتهاي ذاتي شوراي شهر، نظارت بر عملکرد بودجه شهرداري است، ادامه داد: يکي از اهرمهاي نظارتي موضوع بررسي تفريغ بودجه است که بر اساس قانون، تفريغ بودجه را شوراي شهر از طريق سازمانهاي رسمي حسابرسي مورد بررسي قرار مي دهد.

وي ادامه داد: مؤسسات حسابرسي مورد قرارداد، گزارش بررسي تفريغ بودجه را در اختيار شورا قرار مي دهند و ما بر اساس مصوبه اي که در جلسه قبل داشتيم، هم اکنون با همکاران شورا و اعضاي کميسيون برنامه و بودجه در حال بررسي گزارش هستيم.

نيارکي اضافه کرد: موارد عدم تحقق انحراف از بودجه به صورت موردي بررسي قرار مي گيرد و در هر زمينه اي اگر مغايرتي با چهارچوب بودجه وجود داشته باشد، سازمانهاي مربوطه و شهرداري ملزم به اصلاح رويه و پاسخ گويي به شورا هستند.

وي با بيان اينکه تا پايان دي ماه فرصت براي بررسي تفريغ بودجه در نظر گرفته شده است، ادامه داد: پس از اين، بررسي اصلاح بودجه در دستور کار قرار مي گيرد که به شکل طبيعي در برخي رديفها و کدهاي بودجه _درآمدها و هزينه ها_ با تغييراتي در عمل مواجه مي شود و بنا بر ضرورتي ممکن است در يک رديف هزينه اي ضرورت ايجاب کند و در چهارچوب قانون بيش از مبلغ پيش بيني شده، هزينه شود.

وي در ادامه يادآورشد: در اصلاح بودجه مستندات لازم و کافي آورده و بودجه لازم تأمين مي شودو درآمدي که پيش بيني شده چه بسا شرايط تحقق آن درآمد شکل گرفته باشدو متناسب با پيشنهادي که شهرداري در لايحه اصلاح بودجه دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي اضافه کرد: شهرداري در اين مدت 9 ماهه نسبت به وضع موجود در برخي کدها توانسته، بيش از 60 درصد به شکل ميانگين درآمدها را محقق کند.

سخنگوي شورا گفت: از شهرداري خواستيم براي سال 94 بودجه عملياتي و تعهدي به صحن شورا ارائه دهد، چراکه معمولا اينگونه بودجه از انحراف به دور و درصد رضايتبخشي در آن بسيار زياد است.

پايان پيام/1116/دي93  

تصاویر مرتبط