شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا :

حذف هزينه هاي غير ضروري، رويکرد مهم شورا است

توجه به نحوه درست هزينه کرد منابع مالي و حذف هزينه هاي غير ضروري از رويکرد هاي مهم شوراي اسلامي شهر قزوين محسوب مي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا  اظهار داشت: سياست گذاري هاي مالي اين نهاد مردمي به گونه اي  است که بر هزينه هاي شهرداري و نحوه تحقق کدهاي درآمدي نظارت کافي داشته باشد تا شاهد مديريت درست منابع مالي باشيم.
صادقي نيارکي با اشاره به تأمين منابع مالي شهرداري از طريق پرداخت هاي مردمي اذعان داشت: انواع دريافت عوارض کسب و پيشه، پسماند، نوسازي و ... در کنار فروش تراکم، از راهکارهاي شهرداري براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه هاي شهري به شمار مي رود. البته شوراي شهر نيز به عنوان نماينده مردم در اين نهاد، سعي در تصويب قيمت اين عوارض متناسب با سطح درآمدي و توان مالي آحاد جامعه دارد تا مردم در روند پرداختي هاي خود با مشکل روبه رو نشوند.
وي با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري در سال جاري بر حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي تصريح کرد: تخصيص بودجه در بخش هاي فرهنگي و اتخاذ تمهيدات ويژه از طريق هم انديشي با صاحبنظران اقتصادي از مواردي است که در شوراي شهر به منظور تحقق فرامين رهبري مورد توجه قرار گرفته است.
 

تصاویر مرتبط