دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

تأمين مالي برخي پروژه هاي شهرداري از طريق فاينانس

شوراي شهر با تأمين مالي برخي از پروژه هاي شهرداري از طريق فاينانس موافقت به عمل آورد.

 

عطف به لايحه شهرداري مورخه 26/8/92 درخصوص تأمين مالي جهت اجراي پروژه هاي شهرداري از طريق فاينانس، موضوع در کميسيون برنامه و بودجه و صحن علني شورا مطرح شد و با کليات آن موافقت گرديد.
همچنين در اين خصوص  مقرر گرديد جهت بهره مندي از وام هاي اعتباري در قالب فاينانس از شرکت هاي چيني، در رابطه با اجراي 8 پروژه پيشنهادي در لايحه مذکور، شهرداري در هر طرح برنامه هاي تجاري آن را تهيه و به همراه کليه اطلاعات جانبي جهت تصويب به اين شورا ارائه نمايد.

تصاویر مرتبط