یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

در صحن علني شورا اجرا شد؛

بررسي کد هزينه مطالعاتي و تحقيقاتي شهرداري

کد هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي شهرداري، در صحن علني شورا مورد بررسي قرار گرفت.

مهدي شهسواري رئيس اداره تشکيلات و بهبود روش هاي معاونت طرح و برنامه شهرداري طي سخناني در جلسه شوراي شهر به فعاليت هاي اداره متبوع خود اشاره و تصريح کرد: طي نمودن روند لازم براي  استقرار نظام مديريت کيفيت(ISO 9001)، نظام مديريت زيست محيطي(1400 ISO) و مديريت آموزش( 10015 ISO) از جمله اين موارد مي باشد که در بخش نظام مديريت آموزش، سازمان  مديريت پسماند به عنوان پايلوت موفق به کسب آن شده است.

شهسواري ادامه داد: شهرداري ISO 9001 را قبلا کسب نموده است و در اسفند ماه سال جاري در حال طي نمودن روند لازم براي کسب ISO 9001 با ويرايش 2008 و 1400 ISOبا ويرايش 2004 است.

وي سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري را از ديگر فعاليت هاي اين اداره برشمرد و ادامه داد: اين مهم در راستاي آگاهي از نظرات شهروندان و انعکاس آن به مجموعه مديريت شهري براي انجام برنامه ريزي هاي لازم محقق مي شود و اين روند موجب همراهي شهروندان با شهرداري خواهد شد.

اين مقام مسئول، سنجش رضايت شغلي کارکنان را از ديگر کدهاي بودجه اي اين مجموعه ذکر کرد  و ادامه داد: آگاهي از نظرات کارکنان شهرداري به  منظور برنامه ريزي براي ارتقاء سطح کيفي وضعيت شغلي و افزايش اثر بخشي آنها از جمله اهداف اين رويکرد مي باشد.

وي ادامه داد: ارزيابي عملکرد شهرداري، از ديگر اقداماتي است که توسط اين اداره در دستور کار قرار دارد.

شهسواري کاهش قيمت تمام شده  اجراي امور پژوهشي را از رويکرد هاي مهم اين اداره دانست و ادامه داد: اين مجموعه با استفاده از توان کارشناسي حوزه خود اقدام به انجام طرح هاي نظر سنجي مي نمايد که اين رويکرد نقش بسزايي در صرفه جويي هزينه ها در انجام امور پژوهشي دارد.

 

يادآور مي شود؛ اعضاي شورا شهر نيز به ارائه نظرات خود در اين زمينه پرداختند و بودجه اين اداره به مبلغ 60 ميليون تومان تصويب شد و مقرر گرديد اعضاي شورا از نزديک در جريان فعاليت هاي اين اداره قرار بگيرند.

 

تصاویر مرتبط