یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

با تأييد شوراي شهر صورت گرفت؛

تعيين نحوه صدور مجوز حفاري

نحوه صدور مجوز حفاري ها در سطح شهر، پس از بررسي توسط اعضاي شورا در دستور کار شهرداري قرار گرفت.

عطف به لايحه پيشنهادي شهرداري قزوين، متن مصوبه در خصوص نحوه صدور مجوز حفاري ها  در جلسه علني مورخه 8/11/92  شوراي شهر مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره ابلاغ  به شرح ذيل ابلاغ شد؛

     ماده واحده : بر اساس بند 22 ماده 71  قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375  به شهرداري قزوين اجازه داده مي شود:

      درخصوص اجراي ماده بيست و هفتم از مبحث ششم دستورالعمل نحوه صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن، به استناد مصوبه پيشنهادي به شورا، همچنين تبصره 1  ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با دريافت هزينه ها و جرائم به نرخ دفترچه پيوست ممهور به مهر شورا اقدام نمايد.

     تبصره : رعايت صرفه و صلاح شهرداري در اجراي مصوبه مذكور بر عهده شخص شهردار خواهد بود.

 

 

تصاویر مرتبط