سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

اخذ عوارض از واحدهاي تجاري موقت

با تصويب لايحه شهرداري در صحن شوراي شهر اخذ عوارض از واحدهاي تجاري موقت از ابتداي سال 91 در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ؛ برابر اين مصوبه، اخذ اين عوارض که معادل عوارض کسب و پيشه خواهد بود به منزله صحه گذاري و تثبيت کاربري تجاري نبوده و حقي را براي مالک ايجاد نمي‌کند.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ؛ برابر اين مصوبه، اخذ اين عوارض که معادل عوارض کسب و پيشه خواهد بود به منزله صحه گذاري و تثبيت کاربري تجاري نبوده و حقي را براي مالک ايجاد نمي‌کند.
بر پايه اين گزارش؛ در مورد املاکي که داراي رأي کميسيون ماده 100 اعم از تخريب و اعاده وضع به حالت سابق و يا جريمه بوده و امکان اجراي رأي براي آنها به دليل عدم همکاري مالک فراهم نشده، تا زمان اجراي رأي عوارض مذکور قابل محاسبه و وصول مي‌باشد؛ اعاده وضع به حالت سابق و يا جريمه بوده و امکان اجراي رأي براي آنها به دليل عدم همکاري مالک فراهم نشده تا زمان اجراي رأي عوارض مذکور قابل محاسبه و وصول مي‌باشد.
يادآور مي‌شود؛ اين واحدها مشمول پرداخت عوارض کسب و پيشه نمي‌باشند.
 
پرداخت عوارض توسط بانک هاي دولتي و خصوصي
لايحه شهرداري قزوين مبني بر اخذ عوارض ساليانه از تمامي بانک‌هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري فعال در محدوده خدماتي و قانوني شهر قزوين از تصويب شوراي اسلامي شهر گذشت.
به پايه همين گزارش؛ برابر اين مصوبه که از ابتداي سال 91 داراي ضمانت اجرايي مي‌باشد به شرح جدول ذيل نسبت به اخذ عوارض از بانک ها و مؤسسات مذکور اقدام خواهد شد.
يادآور مي‌شود؛ آن دسته از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که تنها تسهيلات قرض‌الحسنه با حداکثر 4 درصد کارمزد محاسبه و پرداخت مي‌نمايند مشمول اين مصوبه نمي‌شوند.
واحدهاي سرپرستي بانک
ماهيانه P 24
واحدهاي خزانه و بانک ها در صورت جدا بودن از سرپرستي
ماهيانه P 12
شعبه بانک‌ها
ماهيانه P 18
باجه بانک‌ها
ماهيانه P 10
ساير واحد‌هاي اداري بانک‌ها در صورتي که با يکي ازواحدهاي فوق مجتمع نباشند.
ماهيانه P 6
واحدهاي سرپرستي موسسات مالي و اعتباري
ماهيانه P 18
شعبه موسسات مالي و اعتباري
ماهيانه P 10
·         دريافت عوارض از تابلوهاي تبليغاتي موجود در شهر
تابلوهاي تبليغاتي موجود در شهر قزوين بسته به نوع کاربري، اندازه و مکان نصب مشمول پرداخت عوارض به شهرداري مي‌شوند.
اين گزارش مي افزايد؛ برابر اين تصميم شهرداري قزوين که در صحن شوراي شهر نيز به تصويب رسيده است تنها مراسم‌هاي مذهبي، فرهنگي و ملي در صورتي که داراي مجوز سازمان مربوطه باشند از مشمول اين عوارض معاف مي‌باشند.
رديف
موضوع
ضريبaبراي تابلوي اول
ضريبa براي تابلوي دوم
ضريبa براي تابلوي سوم
1
تابلوي معرفي نهادها، سازمانها و ادارات دولتي آموزشي – مهدها
0
1
---
2
تابلوي معرفي نام مجتمع‌هاي مسکوني
0
2
---
3
تابلوي مطب پزشکان، دفاتر وکلا، مهندسين، دفترخانه‌هاي رسمي و ...
0
8
---
4
تابلوي کاربري مغازه‌ها
0
5
9
5
تابلوي تبليغاتي با کشيدگي در محور افقي
0
8
12
6
تابلوي تبليغاتي با کشيدگي در محور عمودي
6
9
12
7
تابلوي دو طرفه عمود بر ساختمان
8
12
16
8
تابلوي روي نماي جانبي ساختمان
10
14
18
9
تابلوي تبليغاتي روي لبه بام ساختمان
12
16
20
10
تابلوي تبليغاتي روي لبه بام ساختمان
12
16
20
·         با هدف صيانت از فضاي سبز و حفظ محيط زيست صورت گرفت؛
وضع عوارض سنگين براي قطع درختان شهر
با هدف صيانت از فضاي سبز شهري که نقش انکارناپذيري را در راستاي حفظ محيط زيست و تأمين آب و هواي سالم ايفا مي‌نمايد، شهرداري قزوين نسبت به تنظيم لايحه اخذ عوارض قطع اشجار اقدام نمود و آن را از تصويب شوراي شهر گذراند.
به گزارش خبرنگار ما؛ برابر اين لايحه که به استناد تبصره يک ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزودن در دستور کار قرار گرفته، قطع درختان با توجه به قدمت و تعداد اصله مورد نظر مشمول پرداخت عوارض به شرح ذيل مي‌باشد.
رديف
عنوان
مصوبه قبلي(سال 1390)
عوارض مصوبه پيشنهادي سال(91ريال)
1
درخت با محيط بن تا 50 سانتيمتر (هر اصله)
000/900
000/080/1
2
درخت با محيط بن 50 لغايت 100
سانتي متر نسبت به مازاد بررديف اول
000/90
000/108
3
درخت با محيط بن بيش از 100 سانتيمتر نسبت به مازاد بر رديف دوم
000/192
400/230
4
آسيب ديدگي درخت ناشي از سوزاندن يا کندن و يا از بين بردن پوست تنه آن تا 50 درصد
درصدخسارت * رديف هاي فوق
درصد خسارت*رديف هاي فوق
5
آسيب ديدگي درخت ناشي از سوزاندن يا کندن و يا از بين بردن پوست تنه آن تا 50 درصد به بالا
رديف هاي فوق 100 درصد
رديف هاي فوق 100درصد
6
قطع يا از بين بردن و يا هر گونه صدمه بر پرچين ها
طول پرچين*سن*2*600/69
طول پرچين*سن*2*520/83
7
قطع يا از بين بردن و يا هر گونه صدمه به درختچه‌ ها
تعداد*سن‌درختچه*2*600/69
تعداد*سن‌درختچه*2*520/83
8
قطع يا از بين بردن و يا هر گونه صدمه به بوته‌ ها
تعداد*سن‌بوته*2*000/150
تعداد*سن‌بوته*2*000/180
9
قطع و هرس شاخه درخت تا محيط بن 25 سانتيمتر
400/224
280/269
10
قطع و هرس شاخه درخت تا محيط بن 50 سانتي متر
000/696
200/835
11
قطع و هرس شاخه درخت از 50 سانتي متر به بالا( علاوه بر مبلغ رديف 10 به ازاء هر سانتي متر مازاد)
600/51
920/61
12
تخريب يا از بين بردن چمن(مترمربع)
000/78
600/93
13
خسارت به ريشه درختان
درصدي ازرديف هاي 1و2
درصدي از رديف هاي 1و2
 
·         لايحه اخذ عوارض از انجام تعميرات کلي و جزيي
انجام تعميرات جزيي و کلي واحدهاي مسکوني و تجاري شهر از سال 91 منوط به دريافت پروانه تعمير و پرداخت عوارض آن شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ برابر اين تصميم شهرداري که به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده مقرر شد؛ کليه تعميرات کلي تجاري واقع در بافت فرسوده شهر با 50 درصد تخفيف صورت گيرد و تعميرات کلي مسکوني اين مناطق از پرداخت عوارض معاف شود. همچنين در صورت عدم اخذ پروانه(در رابطه کلي) و انجام هرگونه تغيير در نوع(جزيي به کلي) پروانه صادره، عوارض تعيين شده در بند يک به اضافه 20 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.
بر پايه اين گزارش؛ تعميرات جزيي اعم از مسکوني و تجاري شامل سفيدکاري، سيمان کاري، موزاييک فرش که بدون دخل و تصرف در اسکلت، ديوار و سقف انجام مي‌شود بايد صرفا با در خواست مکتوب مالک که در دبيرخانه شهرداري‌هاي مناطق به ثبت رسيده باشد، صورت گيرد که در صورت عدم رعايت بند 2 جريمه‌اي مطابق فرمول هاي ذيل به اضافه 20 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.
به منظور آزاد سازي معابر، در صورت اجراي عقب نشيني و نماسازي مناسب پلاک مشمول پرداخت عوارض نخواهد شد.
اين گزارش مي‌افزايد؛ تجديد و تعمير بنا در ساختمان‌هاي آسيب ديده ناشي از زلزله، رانش زمين، حريق، سيل و امثال آن نيز به اندازه مساحت تخريب شده با تشخيص کميته فني مستقر در معاونت شهرسازي و معماري از شمول پرداخت پروانه مستثني مي‌باشند.
يادآور مي‌شود؛ اماکن مذهبي(مسجد، حسينيه، امامزاده و ...) از پرداخت اين عوارض معاف مي‌باشند.
تعاريف موجود در اين لايحه
s : مساحت آن قسمت از بنا که در آن تعميرات صورت مي‌گيرد.
 p: قيمت منطقه بندي دفترچه دارايي
p5/0×s = فرمول تعميرات کلي مسکوني
هزينه تعميرات کلي تجاري = معادل هزينه صدور پروانه
p×s= ساير کاربري‌ها
S×p= فرمول تعميرات جزيي تجاري
p2/0= تعميرات کلي ساير کاربري‌ها
·         تعيين عوارض براي خودروهاي بلاتکليف در قانون ماليات بر ارزش افزودن
با تصويب لايحه شهرداري در تالار مردم، تعيين عوارض ساليانه براي خودروهايي که در قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به تعيين تکليف آنها اقدام نشده است، در دستور کار قرار گرفت.
به پايه اين گزارش؛ برابر اين لايحه؛ کاميون 6 چرخ ، 10 چرخ و 18 چرخ به ترتيب مشمول 20هزار، 25 هزار و30 هزار تومان عوارض ساليانه مي‌باشند. براي وانت نيسان، وانت فردا و وانت پيکان(و ساير انواع وانت ها) نيز به ترتيب 15هزار، 14 هزار و 10 هزار تومان عوارض وضع شده است.
در پايان يادآور مي‌شود؛ مالکين موتور سيکلت‌ها و ماشين آلات عمراني مانند غلطک، گريدر، لودر، بلدوزر، بيل مکانيکي و ... نيز برابر اين لايحه ملزم به پرداخت 30 هزار و 60 هزار تومان عوارض ساليانه مي‌باشند.
 
 
 

تصاویر مرتبط