سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

اعضاي كميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا و عمران:

از تعدادي طرح عمراني بازديد به عمل آورده و بر ادامه روند بازديدها تاکيد کردند.

جهت رفاه حال شهروندان و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي مادي آنان هر چه سريع تر گره ترافيكي به نحو احسن برطرف شود.

 

در اين بازديد اسماعيل عرشيان در مورد طرح پيشنهادي رفع گره ترافيكي در بلوار مدرس منتهي به چهارراه بوعلي توضيحات لازم را که مورد سوال اين اعضا بود، ارايه کرد و گفت: در طي بررسي هاي علمي و صرف زمان طولاني جهت رفع اين معضل، پيشنهاد ارايه شده پوشيده شدن حدود 63 متر از كانال آب اين قسمت و قطع 9 اصله درخت مي باشد كه سعي شده كمترين خسارت به فضاي سبز ايجاد شود.
شيري، رييس كميسيون عمران شوراي شهر قزوين نيز با توجه به حجم بالاي ترافيك و تغيير مسير خودروها در سه جهت در اين نقطه گفت: در مطالعات مهندسين مشاور به نقطه اجباري پوشيده شدن كانال و قطع تعدادي از درختان اشاره شده است كه لازم است جهت رفاه حال شهروندان و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي مادي آنان هر چه سريع تر اين گره ترافيكي به نحو احسن برطرف شود.
اشدري رييس كميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا با توجه به گزارش مكتوب و حضوري سازمان ترافيك درخصوص روان شدن ترافيك و تسهيل در عبور و مرور خودروها در بلوار آيت اله مدرس منتهي به چهار راه بوعلي گفت: ضرورت ايجاد چپ گرد قبل از رسيدن به تقاطع با توجه به قطع 9 اصله درخت در اين مسير تصميم آساني نيست ولي به لحاظ ايجاد امنيت،‌آرامش و آسايش مردم و كمتر شدن تهديدات ترافيكي و جلوگيري از هر گونه تصادفات و اتفاقات ناگواري كه موجب آسيب ديدن و يا باعث به خطر افتادن جان مردم مي شود، بايد از خطرات احتمالي به علت كم بودن عرض اين خيابان بكاهيم و همچنين جهت جبران قطع اين درختان مي توان با كاشت نهال در نقطه ديگر شهر اين موضوع را جبران نمود.
در ادامه اين بازديد از كارخانه آسفالت شهرداري ، اعضاي شورا خواستار توضيح در مورد تاخير در افتتاح اين كارخانه با توجه به اختصاص بودجه به اين طرح و زيان اقتصادي و به تبع آن عدم نفع اقتصادي در اين بازه زماني شدند و همچنين علت عدم توليد كافي و متناسب يا ظرفيت هاي اين كارخانه را جويا شدند.
 مسعود حق لطفي معاون فني و عمراني شهرداري در خصوص علت اين تاخير بيان كرد: عدم واردات به موقع تجهيزات، تاخير كارخانه فروشنده در تحويل به موقع اجناس و تعلل سازمان همياري شهرداري طي دو ماه در انجام وظايفش، منجر به افتتاح اين كارخانه در مهر ماه شد كه دراين فصل ها انجام كارهاي عمراني و تقاضاي آسفالت كاهش مي يابد كه در سال جاري تاكنون 80 هزار تن محصول توليد شده است كه 70 هزار تن آن مربوط به كارخانه قديم و 10 هزار تن آن در كارخانه جديد بوده است.
وي در ادامه با اشاره به دو امتياز وجود كارخانه مجهز مطابق با آخرين استانداردهاي جهان و در نتيجه ظرفيت توليد بالاي آن گفت: تمام سعي اين مجموعه بر اين موضوع است كه با توجه به زمينه هاي موجود در سال آينده نياز شهر و شهرداري قزوين در زمينه آسفالت را برطرف نمايند.
شيري با توجه به توضيحات ارايه شده در مورد ظرفيت توليد اين كارخانه گفت: در شهر قزوين 7 ميليون متر مربع از سطح معابر نياز به آسفالت و مرمت دارند كه با توجه عمر مفيد 10 سال آسفالت، در هر سال 700 هزار متر مربع نياز به آسفالت يا ترميم داريم كه با توليد 80 هزار تن اين نياز برطرف مي شود و با توجه به ظرفيت هاي بالاي اين كارخانه مي توانيم شاهد ايجاد درآمدزايي براي شهرداري از محل فروش مابقي آسفالت توليد شده باشيم.
در ادامه اشدري با توجه به علل مذكور عدم افتتاح كارخانه آسفالت در ارديبهشت ماه سال جاري گفت: سازمان همياري به عنوان يكي از علت ها با توجه به تعلل خود و زياني كه به اين كارخانه در بهره برداري در زمان مقرر وارد كرده است، بايد توضيحات لازم را به اعضاي شورا ارايه دهد كه چگونه خسارات ناشي از ركود سرمايه گذاري بيش از 2 ميليارد تومان شهرداري و شهروندان را در اين بازه زماني جبران مي نمايد.
وي همچنين با توجه به ظرفيت هاي بالاي كارخانه آسفالت گفت: اميدواريم اين كارخانه با فروش مازاد محصول خود بودجه شهرداري را افزايش دهد و سود حاصل از اين سرمايه گذاري را به شهر و شهروندان جهت اجراي طرح هاي ديگر شهري باز گرداند.
 
شيري در مورد چگونگي نظارت بيشتر بر روند طرح ها در سطح شهر گفت: در حال حاضر شهرداري بالغ بر ارزش 212 ميليارد تومان با سه پيمانكار؛ ملي ساختمان، دي و انصار با مشخص نمودن مشاور قرارداد بسته كه جهت نظارت بيشتر و دقيق تر بر روند صورت وضعيت ها و ايده پردازي ها بهتر است مشاوري فرادست كه تجربه، زمان و ‌علم كافي به اين موضوع را دارد از طرف شهرداري جهت نظارت بيشتر بر تمام ابعاد اين طرح ها انتخاب شود تا از هزينه هاي شهرداري و مردم به خوبي حمايت گردد که شاهد ايجاد مشكلات و هزينه هاي زياد وجانبي در طرح ها نباشيم.
اشدري در ادامه اظهاراتش با توجه به بازديدي كه حدود يك ماه پيش اعضاي كميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا از طرح حکم آباد به عمل آورده بودند، گفت: در بازديد قبلي يكي از موارد منفي تاثير گذار در روند اجراي پروژه بارش باران ذكر شد كه در حال حاضر در اين بازديد بيان شد كه مشکل بارندگي با استفاده از كف كش رفع مي شود همچنين در حال حاضر با توجه به توضيح داده شده اجراي اين پروژه با تاخيراتي روبرو است كه هر چند نسبت به بازديد قبلي فعال تر است اما جهت جلوگيري از موارد مطروحه و نظارت كيفي و كمي براي اجراي پروژه ها و نظارت بر روند معقول و منطقي طرح ها لازم است كميته و تيمي كه متخصص و زبده در اين امر است بر اين روند نظارت نمايد تا شاهد اجراي به موقع طرح ها با كيفيت مطلوب و رضايتمندي شهروندان باشيم.
اشدري افزود: همچنين اعضاي اين كميسيون پيگير كمبودهاي اين برج مانند فضاهاي مذهبي و ... در اين برج نيز هستند.
گفتني است؛ اين برج در 29 هزار و 381 متر مربع زير بنا و 436/9 متر توقفگاه در 18 طبقه با برآورد تقريبي 25 ميليارد تومان در حال اجرا مي باشد و تا اواخر سال 92 به پايان خواهد رسيدكه در حال حاضر به دليل پيش بيني نشدن بحث تثبيت ديواره هاي خاك در نقشه اين طرح 2 و 86 درصد در اجرا عقب است.

تصاویر مرتبط