سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

با اتمام حسابرسي بودجه سال 89؛

شوراي شهر عملکرد سازمانهاي شهرداري را مطلوب ارزيابي کرد

حسابرسي بودجه سال 89 سازمان هاي شهرداري قزوين با مطلوب ارزيابي شدن عملکرد آنها توسط شوراي اسلامي شهر پايان يافت.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ؛ در جريان اين حسابرسي، عملکرد مالي و اداري 14 سازمان شهرداري قزوين توسط حسابرسان معتمد شوراي شهر و در قالب افزون بر 500 بند مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت با تأکيد بر ضرورت بررسي مجدد حدود 50 بند که در صحن علني شوراي شهر و با بحث و تبادل نظر توسط اعضاي شورا و مديران مربوطه محقق شد، از تصويب شوراي شهر گذشت.
بر پايه اين گزارش؛ تعيين تکليف اموال غيرنقدي شامل زمين، ساختمان، خودرو و ... و ثبت اسناد آنها به نام شهرداري يا سازمان مربوطه، تحت پوشش بيمه قرار دادن بناهاي متعلقه و همچنين کارکنان، تعهدي نمودن کليه حساب‌هاي مربوطه، ضبط و بايگاني اسناد مالي و ... از جمله موضوعات مورد تأکيد حسابرس بودجه سال 89 شهرداري بود که لزوم رسيدگي و رفع آنها توسط شوراي شهر نيز مورد تأکيد قرار گرفت.
يادآوري مي‌شود؛ سازمان‌هاي خدمات طراحي و زيباسازي شهرداري قزوين به ترتيب کم ايرادترين و پرايرادترين سازمان هاي شهرداري از نظر حسابرس معرفي گرديدند.
 

تصاویر مرتبط