چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

با مصوبه شوراي اسلامي شهر:

اعطاي تسهيلات تشويقي به مؤديان داراي چك برگشتي

لايحه شهرداري قزوين مبني بر اعطاي تسهيلات تشويقي به آن دسته از موديان كه چك برگشتي دارند، پس از تصويب در صحن شوراي شهر در دستور كار قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر،برابر اين لايحه، آن دسته از موديان شهرداري كه چك هاي برگشتي آنها مربوط به سال 79 بوده و مشمول تاخير و خسارت تاديه شده، چنانچه به صورت يك دفعه نسبت به پرداخت اصل مبلغ چك و همچنين خسارت تاديه آن اقدام نمايند، مشمدل 70 درصد تخفيف، چك هاي مربوط به سال هاي 80 تا 82 مشمول 60 درصد، چك هاي مربوط به سال هاي 83 تا 85، مشمول 50 درصد، چك هاي مربوط به 86 تا 87 مشمول 40 درصد، و چك هاي مربوط به سال هاي 88 تا 89 30 درصد بخشودگي مبلغ تاخير تاديه خواهند شد.
همچنين اين لايحه مي افزايد: چك هاي مربوط به فروش زمين يا عوارض كارخانجات و شركت ها كه به شهرداري داده شده مشمول اين تخفيف نمي شود و حق بخشودگي چك هايي كه با راي دادگاه صادر شده، نيز در حيطه اختيارات شهردار مي باشد
 
 

تصاویر مرتبط