بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های در حال احداث بوستان ملی باراجین