بازدید رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی وورزشی از خانه های فرهنگ شهید منتظری ، چوبیندر و سوله های ورزشی