حضور بانوان شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک