همایش گل واژه های صبر - تجلیل از مادران شهید شهر قزوین