برگزاری دومین جشنواره ملی چند رسانه ای میراث فرهنگی در قزوین