پاسخگویی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به نمازگزاران نماز جمعه