حضور اعضا و کارکنان شورای اسلامی شهر در راهپیمایی حمایت از کودکان مظلوم غزه