⁩بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از تله‌سی‌یژ زرشک و کامان