دیدار اعضای شورای شهر با فرماندهی انتظامی استان قزوین