نشست اعضای شورای شهر و شهردار با مقامات شهر نین بین ویتنام