ملاقات مردمی اعضای شورای شهر قزوین با شهروندان در مناطق 4 گانه شهرداری قزوین