مصوبه- کاهش بها رستوران ستاره فدک واقع در باراجین1400/4/8-مصوبه 65

کاهش بها رستوران ستاره فدک واقع در باراجین1400/4/8 کاهش بها رستوران ستاره فدک واقع در باراجین1400/4/8 ...

مصوبه- توافق شهرداری با آقای کاویانی و شرکاء1400/4/8-مصوبه 64

توافق شهرداری با آقای کاویانی و شرکاء1400/4/8- توافق شهرداری با آقای کاویانی و شرکاء1400/4/8- ...

مصوبه- توافق شهرداری با آقای دژاگاه وکیل بانک سپه 1400/4/8-مصوبه 63

توافق شهرداری با آقای دژاگاه وکیل بانک سپه 1400/4/8 توافق شهرداری با آقای دژاگاه وکیل بانک سپه 1400/4/8 ...

مصوبه- توافق با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 1400/4/8-مصوبه 62

توافق با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 1400/4/8 توافق با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 1400/4/8 ...

مصوبه- تملک بخشی از باغات و اشجار واقع در مسیر پروزه نسیم شمال 1400/4/8-مصوبه 61

تملک بخشی از باغات و اشجار واقع در مسیر پروزه نسیم شمال 1400/4/8- تملک بخشی از باغات و اشجار واقع در مسیر پروزه نسیم...

مصوبه- کارمزد فروش سهام شهرداری قزوین در بانک شهر1400/4/1-مصوبه 59

کارمزد فروش سهام شهرداری قزوین در بانک شهر1400/4/1 کارمزد فروش سهام شهرداری قزوین در بانک شهر1400/4/1 ...