مصوبه- بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-مصوبه 235

بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5- بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-...

مصوبه- توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین 99/12/5-مصوبه 233

توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین 99/12/5- توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان...

مصوبه-تعرفه توقف در معابر دارای کارت پارک 99/12/5-مصوبه 231

تعرفه توقف در معابر دارای کارت پارک 99/12/5- تعرفه توقف در معابر دارای کارت پارک 99/12/5- ...

مصوبه- تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین99/12/5-مصوبه 230

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین ...

مصوبه- مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری معابر شهر قزوین 99/12/4-مصوبه 229

مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری معابر شهر قزوین 99/12/4 مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری معابر شهر قزوین 99/12/4 ...

دوركاري كارمندان در شرايط قرمز كرونايي استان اجرايي شود

در راستاي حفظ سلامت كارمندان، برنامه دوركاري در شرايط قرمز كرونايي استان سريع تر اجرايي شود.