کارگروهی ویژه برای احصا مشکلات سرمایه گذاری تشکیل شود

به منظور رسیدگی بیشتر به مشکلات حوزه سرمایه گذاری باید کمیته ای ویژه تشکیل و این حوزه تعیین تکلیف شود

مصوبات کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت ضمانت اجرایی ندارد

تا زمانی که ضمانت اجرایی برای مصوبات کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورا وجود نداشته باشد، پیگیری ها موثر واقع نمی شود.

ضرورت برگزاري جلسات پويا برای رفع مشکلات سرمایه گذاری

برای بررسی و شناسایی مشکلات لازم است تا جلسات پویاتر و ارتباطات بیشتری میان شورا و شهرداری قزوین باشد.

افزایش نقش نظارتی شورا بر اقدامات شهرداری قزوین

شورای پنجم باید بیش از پیش بر نقش نظارتی خود بر اقدامات و عملکرد شهرداری قزوین توجه داشته باشد.

با همفکری و تلاش مي توان به اهداف تعيين شده در پروژه هاي سرمایه گذاری دست یافت

ظرفیت های شهر قزوین زیاد است و با همفکری و تلاش بیشتر مي توان به اهداف تعیین شده در اجراي پروژه هاي سرمایه گذاری دست يافت.

پيگيري روند اجراي پروژه های سرمایه گذاری در قزوین

روند اجراي درست تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری در شهر قزوین مورد پيگيري قرار گيرد.