شهرداري عابر بانك نيست

به گفته رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قزوین نباید به شهرداری به عنوان یک عابربانک نگاه شود.

تاکسی بیسیم از طریق مزایده واگذار شود

طبق قانون باید واگذاری تاکسی بیسیم ۱۳۳ از طریق مزایده صورت گیرد نه با ترک تشریفات.