مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین 99/4/3-مصوبه55

گزارش حسابرسی سال 97 سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین 99/4/3 گزارش حسابرسی سال 97 سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین 99/4/3...

مصوبه- اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 99/4/3-مصوبه 52

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 99/4/3- اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 99/4/3- ...

مصوبه- بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27-مصوبه 47

بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27 بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27 ...

مصوبه-اصلاح فصول 6-7-8 دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر 99/3/17-مصوبه 44

اصلاح فصول 6-7-8 دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر 99/3/17 اصلاح فصول 6-7-8 دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر...