تحقق مدیریت واحد شهری از مطالبات مجموعه مدیریت شهری قزوین است

پیگیری و تحقق موضوع مدیریت واحد و یکپارچه شهری از موضوعات مهم مجموعه مدیریت شهری و از مطالبات اصلی شهروندان است.

پروژه های عمرانی در مناطق سه گانه شهر فعال است

با مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی و در راستای سیاستهای شورای اسلامی شهر قزوین پروژه های عمرانی در سطح مناطق سه گانه شهر فعال است