دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

تشکيل کميته اي براي رفع مغايرت هاي مصوبات شورا

با هدف بررسي و رفع مغايرت از مصوباتي که از سوي فرمانداري به شورا فرستاده شده است، کميته اي در شوراي شهر تشکيل و اعضاي آن معرفي شد.

با توجه به ارسال لوايح شورا به فرمانداري در راستاي تأييد قانوني مقرر گرديد کميته اي متشکل از علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون برنامه و بودجه، فرج اله فصيحي رامندي رئيس کميسيون  خدمات شهري و احد چگيني رئيس کميسيون املاک و توافقات ايجاد و  در صورت اعلام مغايرت قانوني مصوبات از سوي فرمانداري، نسبت به بررسي اين موضوع  در شوراي شهر اقدام نمايند و نتيجه فعاليت هاي خود را به اين نهاد ارائه دهند.

تصاویر مرتبط