چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

قوامی:

بانوان قزويني در بخش اقتصاد و كارآفريني پيشرفت هاي قابل ملاحظه أي داشته اند

دکتر سیده منیره قوامي رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در نشست بانوان فعال در حوزه هاي مختلف با سركار خانم ورونيك پتيت سفير بلژيك در ايران ضمن معرفي مشاهير و بزرگان استان قزوين أز جمله شهيد رجايي گفت:


 

قزوين با ١٢ شهر أز ١٠ كشور جهان مانند ايتاليا و پرتغال خواهر خوانده است و این موضوع جای اميدواري دارد كه شهر سيزدهم أز كشور بلژيك باشد.

قوامي با اشاره به اينكه حال قزوين أز نظر محيط زيست خوب است گفت: با اينكه رتبه ايران در رده بندي انجام گرفته بر أساس شاخص هاي محيط زيستي در سال ٢٠١٦ در بين ١٨٠ كشور رتبه ١٥٠ دارد اما شهر قزوين بدليل داشتن ٢٥٠٠ هكتار باغستان سنتي و ١٤٠٠ هكتار بوستان بارجين أز سوي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان شهر پاك انتخاب شد كه وظيفه تك تك ما سيانت أز اين منابع با ارزش است.

شوراي شهر قزوين يك شوراي محيط زيستي است و كشور بلژيك هم أز كشورهاي پيشرو در حوزه فناوري هاي سبز و استفاده أز شيوه هاي نوين آموزش محيط زيست است. اميدوارم أين ديدار زمينه همكاري هاي مشترك و تبادل تجربيات را فراهم آورد.
 

وي در بخش ديگري أز سخنان خود گفت در سالهاي اخير بانوان قزويني در بخش اقتصاد و كارآفريني پيشرفت هاي قابل ملاحظه أي داشته اند و كانون زنان بازرگان كه بيستمين كانون زنان كشور است در سال ١٣٩٦ تشكيل شد كه توانمند سازي بانوان در حوزه هاي اقتصادي و كار آفريني و شناسايي بانوان كارآفرين و فعال اقتصادي و تسهيل گري تامين مالي و فروش محصولات بخشي أز فعاليت هاي آنهاست.

قوامی در پایان تاکید کرد: اين ديدار ميتواند زمينه ساز گسترش فعاليت هاي اين كانون در سطح فراملي باشد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط