دوركاري كارمندان در شرايط قرمز كرونايي استان اجرايي شود

در راستاي حفظ سلامت كارمندان، برنامه دوركاري در شرايط قرمز كرونايي استان سريع تر اجرايي شود.

مصوبه- تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 99/12/12-مصوبه 241

تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 99/12/12- تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و...

مصوبه- بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-مصوبه 235

بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5- بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-...