پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

چگيني، رئيس کميسيون حمل ونقل شوراي شهر قزوين:

شرکتي که سهامدار عمده ي آن شهرداري قزوين است نبايد زيانده باشد

نميخواهيم شرکتي که سهامدار عمده ي آن شهرداري قزوين است زيانده باشد، اگر چنين سازمان يا شرکتي داشته باشيم تمام تلاش خود را براي اينکه آنرا به شرکتي سوددهي تبديل شود خواهيم نمود، در غير اينصورت آنرا به خاطر جلوگيري از حيف و ميل بيت المال منحل ميکنيم.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني رئيس کميسيون حمل و نقل و امور زيربنايي شوراي اسلامي شهر قزوين در رابطه با موضوعات مربوط به آب و فاضلاب شهري بيان کرد: سال گذشته ضمن اجراي تبصره3، مباحثي نظير ارائه گزارش دقيق مالي و تملک هاي شرکت آب و فاضلاب مطرح شد، در آن ??%مشارکت مردم، ??% درآمد آبفا و ??%درآمد دولتي مطرح بود و اگر دولت نتواند به تعهدات مالي خود عمل کند، شهرداري مسئول جبران نيست.

 

??در لايحه مديريت واحد شهري، شرکت آب و فاضلاب شهري منحل و زيرمجموعه شهرداري خواهد شد به همين خاطر معتقدم مساعدت شهرداري به شرکت آب و فاضلاب يعني مساعدت به خود شهرداري، چراکه ??%درصد از سهام شرکت آبفاي شهري استان متعلق به شهرداريهاي استان است ??% ديگر متعلق به دولت است و شهرداري قزوين  با ??% سهام دار عمده ي اين شرکت مي باشد.

 

??با توجه به اينکه شرکت مدعي زياندهي است، پيشنهاد ميکنم به پيشواز لايحه ي جامع مديريت واحد شهري رفته و براي اولين بار در کشور، شهرداريهاي استان ?% نيز از سهام  شرکت آبفا را خريداري نمايند تا شهرداريها به عنوان سهامدار عمده مديريت آنرا به عهده بگيرند در اين صورت سود و زيان حاصله نيز با شورا و شهرداريها باشد.

 

??ما نميخواهيم  شرکتي که سهامدار عمده ي آن شهرداري قزوين است زيانده باشد، اگر چنين سازمان يا شرکتي داشته باشيم تمام تلاش خود را براي اينکه آنرا به شرکتي سوددهي تبديل شود خواهيم نمود، در غير اينصورت  آنرا به خاطر جلوگيري از حيف و ميل بيت المال آنرا منحل ميکنيم، چرا بايد بار مالي ناشي از زياندهي شرکت با مصوبه ي شورا به دوش مردم بيفتد؟

 

?? جبران خسارت‌هاي وارده به علت فرونشست بافت تاريخي نبايد از محل درآمدهاي تبصره3 ماده واحده مذکور  باشد و درآمد تنها براي بازسازي بافت فرسوده است.

 

??پيشنهاد ميکنم با توجه به بار مالي اين درخواست که توسط شرکت آبفا بصورت مستقيم به شورا ارسال شده است، موضوع به شهرداري منعکس و در قالب لايحه اي به شورا منعکس و رييس شورا هم‌آنرا به کميسيون خدمات شهري و مالي محول نمايد، تا در جلسه کارشناسي کميسيونهاي مربوطه بررسي و جمع بندي شود.

 

??از شرکت آب و فاضلاب براي همکاري در راه اندازي موزه آب در منبع آب خيابان سعدي و عقب نشيني ساختمان آن تشکر و قدرداني ميکنم.

پايان پيام/2986/آبان96