بهره برداری از پنج پروژه شهرداری قزوین با حضور معاون رئیس جمهور