بازدید رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت از پروژه شرق و باغ های کت آباد