تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار