بازدید مدیران استانی و شهری از پروژه های در دست اقدام شهرداری قزوین