بازدید کمیته بانوان از اتاق های مادر و کودک ترمینال و بوستان نرگس