بازدید کمیسیون املاک از پرونده تملکی منطقه گردشگری باراجین