نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با اعضای شورای شهر