بازدید از برخی آزمایشگاه ها به مناسبت گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی