بازدید از موکب امامزاده زبیده خاتون وکارگاه تهیه ماسک و لباس حسینیه امامزاده حسین(ع)