97/11/3-بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خیابان سعدی