97/09/28- نشست صمیمانه اعضاء شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران شهرداری قزوین با اهالی محله مینودر.