97/09/24-بازدید حکمت اله داودی رئیس، مهدی عبدالرزاقی نائب رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از روند اجرای طرح بازآفرینی و بهسازی ضلع جنوبی سبزه میدان.