دیدارمردمی اعضای شورای شهر با شهروندان در شهرداری منطقه 2