مصوبه- حمایت از مستاجران مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری در ایام کرونا 99/7/8-مصوبه 126

حمایت از مستاجران مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری در ایام کرونا 99/7/8 حمایت از مستاجران مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری در...

مصوبه- واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1-مصوبه 124

واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1- واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی...

مصوبه- واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22-مصوبه 120

واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22 واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22 ...

مصوبه- شفاف سازی و نحوه عملکرد هزینه کرد 99/6/22-مصوبه 119

شفاف سازی و نحوه عملکرد هزینه کرد 99/6/22- شفاف سازی و نحوه عملکرد هزینه کرد 99/6/22- ...

مصوبه- اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22-مصوبه 118

اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران 99/6/22- اعطای تراکم تشویقی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران...