5/2/2020

واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13

واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13

واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13