9/29/2019

چگینی:

قزوین بدون هیچ زیرساخت لازم استان شد.

چگینی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با استاندار قزوین:

قزوین بدون هیچ زیرساخت لازم استان شد و با همت شهروندان قزوینی بود که این شهر توانست پیشرفت کند.

در حال حاضر استان قزوین در زمان بروز حوادث معین تهران است اما هیچگونه زیر ساخت و امکانات لازم را ندارد.

این امر مستلزم آن است تا قزوین زیرساخت های ملی را دارا باشد تا بتواند در مواقع حیاتی و بروز حوادث به صورت جدی و کارآمد حضور داشته باشد.


/پایان پیام/

related images