9/18/2019

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین

سیده منیره قوامی رئیس شورای اسلامی شهرستان قزوین شد.

در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان قزوین، دکتر سیده منیره قوامی با رای تمامی اعضا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان قزوین انتخاب شد.

related images