اهم وظايف شوراياري هاي نواحي شهر قزوين
 
1- تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه ايجاد نشانه ها و يادمان هاي شهري و پيشنهاد نامگذاري معابر ، ميادين ،خيابان ها و كوچه ها
2- ارائه طرح و پيشنهاد در جهت فراهم آوردن امكانات ،گسترش مراكز تفريحي ،ورزشي و هنري با هماهنگي ستاد اجرايي
3-همكاري با شوراي اسلامي شهر براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندي و مشاركتهاي مردمي و آگاه سازي همگاني
4-ارائه طرح و پيشنهاد براي تمهيد و تدارك زيبا سازي و بهينه سازي فضاي زيست شهري
5-بررسي و شناخت كمبودها ،نيازها و نارسائيها ي اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي ،رفاهي و عمراني نواحي و محلات و انعكاس آن و نقطه نظرات مردم به شوراي شهر