مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

نرخ کرایه و تعرفه خدمات سازمان تاکسی رانی سال 99-99/2/2-

نرخ کرایه و تعرفه خدمات سازمان تاکسی رانی سال 99-99/2/2-

نرخ کرایه و تعرفه خدمات سازمان تاکسی رانی سال 99-99/2/2-